skip to Main Content
Thủ Tục Tách Thửa, Làm Sổ đỏ

Thủ tục tách thửa, làm sổ đỏ

Hỏi: Bố mẹ tôi có 1490m2 đất ở trong đó chỉ có 120m2 là đất ở còn 1370m2 là đất vườn. Bố mẹ tôi đã cắt cho tôi 370m2 trong số 1370m2 đất vườn.

Back To Top